1677 – Pierre Detcheverry edo Dorre (version labourdine)

Libvrhauda Ixasoco Nabigacionecoa. Martin de Hoyarzabalec egina Francezes Eta Piarres Detcheverry edo Dorrec escararat emana, Eta cerbait guehiago abançatuba. Bayonan Fauvet Imprimerian Carmesseteco aldean MDCLXXVII

Capitan d’Oyarçabalen

p 99 Iaquitecoduçu Sen Pierreco Irlac direla ordreric eta laubiac attean eta dire bi Irla chume eta muillatceco lecu-onada eta nahibaduçu muillatu muillaçaçu butuaren gainnean 10. edo 12. brasseran.

p 105 Seguidandire Ternuago graduac. Escatarietaco burua edo cap de Berton, 46 Gradutan, eta laurden. Sen-Pieretaco Irlac, 46. gradutan, eta hirur laurden. Cap de Ras, 46 gradutan, eta erdy.

Seguidandire Ternuaco arrutac, eta lecoac eta çunda, eta entradac, eta Portuen eçaguçac çeinnetan handabilçan, eta Pillotuec Iaquinbehar baitute lecu perilletaric goardatceagatic.

Iaquitecoduçu Escatadiac edo cap de Berton, eta Sen Pierretaco Irlac daunçala est vest

Hartcenduçula laurdenbat noroestetic edo suduestetic eta dire batetic bertcera, 45. l.

Halaber Escatadiac eta Irla de Sablat nort nordest eta susudest eta dire, 30. l.

Halaber escatadiac eta Miquetongo entrada est vest eta dire, 42. l.

Halaber Escatadiac eta Martirisco arrada est norest vest suduest eta dire, 40. l. baiñnan es-hurbil leihorrary 2. lecoataric ainnits lecutan baitire bachac gutienean lecoabat çabal.

Halaber Sen Pieretaco Colunbia eta Miquelu portuco entrada nornoroest susuest eta dire batetic bartcera, 7. l.

Halaber Sen Pieretaco Irlac eta Belingo Portua est vest hartcenduçula laurdenbat nordestetic edo suduestetic eta dire, 6. l.

Halaber Belingo Portua eta Sen Laurens est suest vest noroest eta dire, 6.l.

Halaber Sen Pieretaco Irlaric eta Santa Mariaco bururat edo placençaco buruart est vest hartcenduçula laurdenbat noroesfetic edo suestetic eta dire, 32. l. eta aruta hortaric hartucoduçu apurbat noroesteratago edo suesteratago.

Halaber, laquinbeharduçu cap d’Arrastic eta S. Pierre tarañoco eta hadica escatarietarañoco arruta delaest sues vest noroest eta dire cao d’Arrastic escatarietarat,

p 117 Halaber Iaquinbeharduçu Sen Pieretaco Irlen eçagutceçotçat bi Irla handi direla eta bada Irla bara bercea baino handiago ceina deitcen baita Colonbia eta hartas estetican lecoa handibat Irlabatceina baita Irla berdea Sen Pierrac baitu bi entradabata hegoatic era da entrada haguits hercia badire baçha estali hainnits eta haguits perillossac eta berce entrada da haguits largoa eta ona bainan badire bacha estali hainnits ababorreco aldetic eta Irlas susuestetic eta noizere baitçare barnean arrania çaite istiborreco aldearequin edo erditic eta orduan estuçuiçanen deussen perillic.

p 124 Seguidandire Sen Pieretaric hassy eta cap de Grateraiñnoco arrutac eta entradac, eta errequistac. Iaquitecoduçu Sen Pierretaco vesteco burua eta Angueleterraco vesfeco burua dauntçala noroest suest eta dire batetic bercera, 6. lecoa.

Iaquitecoduçu S. Pieretaric eta Cadarraitat dela arruta norestean vestean laurdenean hartcenduçula apurbat noroestetic edo esperen suestetic eta dire, 38. l. baiñnan Iaquitecoduçu S. Pieretaric eta Cadaraic arteco costa edo Bergesac deitcen direnac lecu gaistoadela, esta bacha itçuric eta bacha agueriric eta Irla chueric baice. Halaber Iaquinbeharduçu goaya handiac dabilçala ecin conturic emanescoac baita Halaber bien artean Sen Pierretaric eta Cadarrairicartea hastençarela bodeate erditic.

Grand Colombier

Le GrandColombier.com est un site recensant tout document historique ayant un lien avec les îles Saint-Pierre-et-Miquelon : traités, cartographie, toponymie, archives, sources primaires, études, recherches, éphémérides. Le site est dirigé par Marc A. Cormier.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.